Церемонија за промена на Државните знамиња пред Собранието на Република Македонија

31.07.2017

31.03.2017

24.02.2017