Мисија:

Согласно Стратегискиот одбранбен преглед, мисијата на Центарот за електронско извидување (ЦЕИ) во мир и војна е собирање на разузнавачки податоци по пат на електронско извидување на ЕМС со цел на рано предупредување и заштита на вооружените сили, како и собирање на податоци значајни за безбедноста и одбраната на Република Македонија.

 

Задачи:

Основни задачи кои произлегуваат од мисијата на единицата се: