Мисија:

Обезбедува комуникациско-информатичка поддршка за команда и контрола на стратегиско и оперативо ниво.

Со стационарен и мобилен дел обезбедува поврзување помеѓу командите и единиците. Во случај на природни и други несреќи обезбедува непрекината работа на комуникациски и информацискиот систем (КИС).

Задачи:

1. Планирање и организација;
2. Планирање и употреба;
3. Планирање и спроведување на обука и вежби;
4. Планирање и спроведување персонален менаџмент;
5. Разузнавање, контраразузнавање и безбедност;
6. Логистичка поддршка;
7. Организација и подготовка на КИС;
8. Планирање на финансиски средства;
9. Цивилно воена соработка.