Мисија:

Планирање, организирање, координирање и извршување на логистичка поддршка на командите и единиците на АРМ на II и III рамниште.

Задачи:

  1. Планирање, организирање, координирање и извршување на логистичка поддршка во следните функионални области:
  1. Менаџмент со материјалите од сите класи на снабдување за потребите на командите и единиците на АРМч
  2. Чување и одржување на на материјални резерви за АРМ според утврдени критериумич
  3. Зајакнување на логистичките капацитети на единиците на АРМ при изведување на обука, работа во теренски услови, борбено ангажирање и учество во мисиич
  4. Координирање на поддршката на сојузничките сили кои транзитираат или се задржуваат на територијата на РМч
  5. Извршување на логистичка поддршка за потребите на органите на управата и органите на локалните самоуправи, организации, здруженија и др ( во посебни услови и по посебни наредби и упатства).