Мисија:

Како повисока здружено-тактичка единица преставува главна борбена сила на АРМ која обезбедува готови сили за заштита и подршка на националните интереси и дава подршка при природни катастрофи, епидемии и други опасности.

 

Надвор од територијата на Република Македонија со декларираните единици учествува во мировните операции и ги исполнува меѓународните воени обврски.


Задачи: