Мисија:

Подготовка и реализација на курсеви по странски јазици за потребите на припадниците на Министерството за Одбрана и Армијата на Република Македонија.


Задачи:

1. Изработка на Планови и Програми за организација на курсеви по странски јазици;
2. Реализација на курсеви по странски јазици за потребите на Министерството за Одбрана и Армијата на Република Македонија;
3. Спроведување на тестирања за потребите на Министерството за Одбрана и Армијата и Армијата на Република Македонија;
4. Развивање и реализација на курсеви за посебни намени;
5. Планирање и организирање на семинари за унапредување на знаењата на професорите и инструкторите.