Мисија:

Организација, подготовка и реализација на индивидуалната обука на војници, подофицери и офицери од активниот и резервниот состав на Армијата на Република Македонија.


Задачи:


1. Изработка на Планови и Програми за реализација на обуката на војниците, подофицерите и офицерите од активниот и резервниот состав на Армијата на Република Македонија;
2. Реализација на напредни курсеви за офицери и подофицери од активниот и резервниот состав;
3. Реализација на основен курс за подофицери од активниот и резервниот состав;
4. Реализација на обука на професионални војници;
5. Реализација на обука со војници на доброволно служење на воениот рок.