Мисија:

Менаџирање со системот за развој на доктрини и научени лекции и изработка на доктрини, правила, упатства, прирачници и други публикации во Армијата на Република Македонија.


Задачи: