Началник на Ј-8

Началник на Канцеларија за правна поддршка

потполковник Марија Ѓоршевска

 

Дата и место на раѓање:

25.09.1975 година во Скопје, Република Македонија.

 

Образование:

 • ЕПУ „Васил Антевски-Дрен” во Скопје – правна насока;
 • Правен факултет „Јустинијан Први”, Универзитет „Свети Кирил и Методиј” во Скопје, Република Македонија;
 • Курс за стручно оспособување и усовршување за офицери на служби, Воена академија „Михаило Апостолски” Скопје.

Обуки:

 • Курс за спречување на недозволена трговија со луѓе, Скопје, 2005 година;
 • Курс за транзиција, Скопје, 2006 година;
 • Семинар за развој на програми за квалитет на живот,  Скопје, 2007 година;
 • Семинар за имплементација на меѓународно хуманитарно право во современи воени операции,  Скопје, 2010 година;
 • Обука за инструктори за полова еднаквост, Сараево, Босна и Херцеговина, 2013 година;
 • Курс за право на вооружен конфликт во Анкара, Република Турција, 2015 година.

Воена кариера:

 • Офицер за правни работи во Г-1/ГШ на АРМ (2004-2008);
 • Офицер за социјална заштита и рекреација во Г-1/ГШ на АРМ (2008-2012);
 • Офицер за правни работи и инструктор за меѓународно хуманитарно право во Г-1/КОД (2012-2013);
 • Офицер за правни работи во С-1/брЛП (2013-2015);
 • Правник за нормативно правни работи во Канцеларија за правна поддршка/ГШ на АРМ (април 2015);
 • Началник на Канцеларија за правна поддршка/ГШ на АРМ (ноември 2015).

 

Унапредувања:

 • Поручник (2004-2008);
 • Капетан (2008-2013);
 • Мајор (2013).
 • Потполковник (2017).

Награди и признанија:

 • Пофалница од началникот на Г-1/ГШ на АРМ (2007);
 • Наградно отсуство од министерот за одбрана (2009);
 • Наградно отсуство од командантот на КОД (2013).

Странски јазици:

 • Англиски.

Контакт:

E-mail: marijagjorshevska@yahoo.com