Началник на Ј-8

Шеф на Кабинет на НГШ на АРМ:

полковник Фердо Павлов

 

Дата и место на раѓање:
05.06.1969 година, Кочани, Република Македонија.

 

Образование:

 • Средно образование ГДУЦ „Здравко Цветковски“, Скопје, насока градежен техничар;
 • ВА „Генерал Михајло Апостолски“, Скопје, 1994;
 • Mагистерски студии за управување со човечките ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент, Скопје, 2013.

Обуки:

 • Курс за обука за обучувач за повеќегодишно планирање и менаџирање со ресурсите, Скопје, 2003;
 • Курс за менаџмент на човечки ресурси во Хаг, Кралство Холандија, 2005;
 • Курс за информатичка програма HERMES, Скопје, 2006;
 • Курс за фамилиризација на партнерски штабни офицери, Брисел, Кралство Белгија, 2008;
 • Повеќе курсеви за внатрешни ревизори, организирани од Министерство за финансии и Кралство Холандија.

Воена кариера:

 • Командир на вод за ПВО, во дивизон ПВО, во Гардиска бригада, Скопје (1994-2000);
 • Командир на батерија во дивизон ПВО, во Гардиска бригада, Скопје (2000-2001);
 • Офицер за професионални војници, во Г-1 Персонал во ГШ на АРМ, Скопје (2001-2006);
 • Офицер за професионален развој и реализација на програми за воено школство и воено образование во земјата и странство и произведување и унапредување, во Г-1 Персонал во ГШ на АРМ, Скопје (2006-2007);
 • Офицер за персонален менаџмент за офицери, во Г-1 Персонал во ГШ на АРМ, Скопје (2007-2011);
 • Началник на одделение за персонален менаџмент и професионален развој, во Г-1 Персонал во ГШ на АРМ, Скопје (2011-2012);
 • Советник-внатрешен ревизор во Одделението за системска ревизија во Секторот за внатрешна ревизија на Министерството за одбрана на Република Македонија (2012-2015);
 • Шеф на Кабинет на НГШ на АРМ (2015).

Унапредувања:

 • потпоручник: 1994-1995;
 • поручник: 1995-1999;
 • капетан: 1999-2006;
 • мајор: 2006-2010;
 • потполковник: 2010-2015;
 • полковник: 2015.

Странски јазици:

 • Англискиот јазик (6 степен).

Брачна состојба:

 • Оженет, една ќерка.

Контакт:

Е-mail: ferdo.pavlov@arm.mil.mk