Мисија и задачи на Ј-8/ГШ на АРМ:

 

Мисија:

Планирање на финансиски ресурси за развој и редовна дејност согласно програмската структура на Армијата, извршување на финансиското работење во Армијата.

Задачи:

 1. Примена на принципите и прописите од доменот на планирањето, програмирањето, буџетирањето и извршувањето на буџетот и финансиските планови.
 2. Изработува долгорочна проекција на буџетот на АРМ во соработка со МО-СФ.
 3. Доставува насоки за изработка на предлог-буџетот за командите и единиците.
 4. Изработка на збирна предлог-пресметка за буџетот на АРМ.
 5. Изработка на предлог- финансиски план на АРМ.
 6. Изработка на збирен план за набавки врз основа на одобрениот финансиски план и предлозите на носителите на планирање.
 7. Организација и координација на изработката на предлог буџетот и финансиските планови.
 8. Организација на финансиското обезбедување во АРМ, врз основа на предлогот на потчинетите команди и единици.
 9. Организира водење на материјално книговодство во АРМ.
 10. Организира устројување и водење на материјалните евиденции и нивно затварање во ГШ на АРМ.
 11. Води книга на кусоци и оштетувања за ГШ на АРМ.
 12. Организација на водење на финансиски книги и евиденции во АРМ.
 13. Организирање на семинари и советувања за стручно оспособување на персоналот од финансиска служба.
 14. Учествува во изработка на упатства, нормативи и процедури од доменот на финансиското работење.
 15. Комуникација со МО-СФ по сите прашања во врска со буџетот и финансирањето на АРМ.
 16. Следење и анализа на приходите и расходите во командите и единиците.
 17. Следење и анализа на реализацијата на буџетот и на финансискиот план на АРМ.
 18. Следење и анализа на реализацијата на финансискиот план на командите и единиците.
 19. Обезбедува навремени информации во врска со финансиското работење за потребите на командите и единиците.
 20. Обезбедување на парични средства за плаќања во готово за потребите на АРМ.
 21. Предлага висина на касовиот максимум на благајните во командите и единиците.
 22. Менаџмент со финансиските ресурси во АРМ.
 23. Следење на прописите од областа на финансиите и сметководството и нивна примена во АРМ.
 24. Претходна и дополнителна контрола на материјално-финансиската документација во АРМ.
 25. Врши внатрешна контрола на материјално-финансиското работење во АРМ.
 26. Учествува во организацијата и спроведувањето на пописот на средствата, обврските и побарувањата.