Мисија и задачи на Ј-7/ГШ на АРМ

Мисија:

Мисијата на Ј-7 управата на ГШ на АРМ е да го планира, координира и контролира спроведувањето на обуката и вежбовните активности на Армијата на Република Македонија.

Задачи: