Мисија и задачи на Ј-5/ГШ на АРМ:
Мисија:


Ги определува потребите и приоритетите за воено планирање на силите, нивната организациско-формациска структура, капацитетите и способностите, интеграција, развој и модернизација за постигнување на способности на АРМ за водење вооружена борба и други дејствија за остварување на уставната функција за одбрана на Република Македонија, како и учество во поддршка на други државни органи во отстранување на последиците во вонредна и кризна состојба.

Задачи: