Мисија и задачи на Ј-2/ГШ на АРМ:

Мисија:

Задачи:


Воено разузнавање:

Контраразузнавање:

Безбедност:

Штабно планирање: