Историја:

Единицата во ранг батaлјон постои од самото формирање на Армијата на Република Македонија и тоа: