Архива на вести на Полк за специјални операции
2013            
      Октомври Ноември Декември

2014   Февруари Март Април Maj Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2015 Јануари Февруари Март Април Maj Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2016   Февруари Март Април Maj Јуни
Јули Август Септември   Ноември  

 

2017   Февруари Март   Maj Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември  

 

2018   Февруари Март   Maj Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември