Архива на вести на Команда за обука и доктрини
2013            
      Октомври Ноември Декември

2014 Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

2015 Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември Декември

 

2016   Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември  

 

2017 Јануари Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември  

 

2018   Февруари Март Април Мај Јуни
Јули Август Септември Октомври Ноември